Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE SALVADOR FIGUERAS S.A.

1- OBLIGACIONS PRÈVIES A L'INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Per mitjà d'aquest document (conjuntament amb tots els documents que s'hi esmenten) s'estableixen les condicions per les quals es regeix la compra de productes i serveis a la web de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) (en endavant, els "Termes i Condicions").

Li preguem que llegeixi atentament tots els "Termes i Condicions" referenciats en el present document, accessibles a través dels links disposats a aquest efecte i al peu de pàgina de tots els apartats de la web de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) (en endavant, la Web.)

En fer una comanda a través del web vostè consent a quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Contractació, per les Condicions d'ús, per la nostra Política de Privacitat, per la nostra Política de Cookies, de manera que si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i Polítiques, no ha de contractar a través d'aquesta pàgina web.

Tots els "Termes i Condicions" podrien ser modificats. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li siguin aplicables.

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les presents condicions generals de contractació dels productes i serveis oferts en el Lloc Web de Salvador Figueras S.A. (SAFISA)(www.cintaraso.es) són subscrites, d'una part per Salvador Figueras S.A. (SAFISA ) amb CIF A08321127 (d'ara endavant, "SAFISA") amb domicili a Crta de Manresa a Berga km 1, Pol. Industrial Sant Isidre, 08272 de Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Espanya. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 23,934, foli 208, tom 2.305, llibre 1.696, secció 2a - inscripció 1ª-.

I, d'una altra, pel Client professional de sector de Merceria del producte final / servei. Les dades del qual, seran facilitades a través del formulari de registre que Salvador Figueras S.A. (SAFISA) ha posat a la seva disposició, requisit indispensable per poder efectuar qualsevol compra. El registre de l'usuari estarà supeditat a l'acceptació i validació per part de l'equip de Salvador Figueras S.A (SAFISA).

S'entén per Client a qualsevol persona jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per Salvador Figueras S.A. (SAFISA) o per intermediació del Lloc Web o que es registri com a Client del Lloc Web.

El client a l'introduir les seves dades i registrar-se a la web com a client professional, segons el formulari de registre:

(i) Accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat;

(ii) Accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que Salvador Figueras S.A. (SAFISA) no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat del Client;

(iii) Reconeix ser un professional de el sector de Merceria i que que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària per tal de subscriure els productes i / o serveis oferts per Salvador Figueras S.A. (SAFISA) o per intermediació de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) en el Lloc Web;

(iv) Entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del Lloc Web.

En el cas que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si Salvador Figueras S.A. (SAFISA) tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) podrà denegar l'accés i / o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.

El registre de l'usuari estarà supeditat a l'acceptació i validació de la mateixa per part de l'equip de www.cintaraso.es. L'empresa es reserva el dret a no acceptar qualsevol registre a la seva discreció.

Només els usuaris acceptats, validats i correctament actius al lloc web podran accedir a la informació completa de la pàgina web, així com a la totalitat de l'apartat productes tenint accés a totes les fitxes d'article, amb la baixada dels pdf 's tècnics i a la visualització dels preus.

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE

cintaraso.es és un portal web l'activitat del qual consisteix a vendre als seus clients del sector professional de Merceria la millor varietat de cintes, biaixos, tapapunts, cinta elàstica i teles per a la merceria.

El contracte té per objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre Salvador Figueras S.A. (SAFISA) i els clients que subscriguin o contractin els productes i / o serveis oferts per Salvador Figueras S.A. (SAFISA) a través del Lloc Web.

3.1.- TERMES I CONDICIONS

Com ja s'ha exposat en el punt primer d'aquest document, les presents condicions generals de contractació han de complementar-se i formen part integrant de la Política de Protecció de Dades, de la Política de Cookies, (en endavant tot això serà denominat conjuntament com els Termes i Condicions) així com amb aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per Salvador Figueras S.A. (SAFISA) de conformitat amb la normativa d'aplicació, en especial, d'acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

3.2.- ACCEPTACIÓ

La contractació de qualsevol dels productes i / o serveis oferts per Salvador Figueras S.A. (SAFISA) o per intermediació de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) en el Lloc Web significa l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part del Client.

3.3.- PRODUCTES I SERVEIS

Els productes i serveis que en l'actualitat s'ofereixen des de la web s'agrupen en:

  • Venda de cintes, biaixos, tapapunts, cintes elàstiques i teles per al mercat de la Merceria.
  • Servei d'Atenció al Client amb l'objectiu de donar suport tècnic en els processos del Lloc Web.
  • Sense perjudici de la relació anterior, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) informa que els productes i / o serveis que ofereix en el Lloc Web vénen detallats de forma més extensa en la pàgina principal i en cada secció dins del Lloc Web.

4.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a disponibilitat d'aquests. En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa a el subministrament de productes o si no queden articles en estoc, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es reserva el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar.

Si el Client no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, el Client pot optar per esperar que la comanda estigui complet per a l'enviament d'aquest o bé per l'anul·lació parcial o completa d'aquest.

Si el Client fa una anul·lació parcial o completa de la comanda Salvador Figueras S.A. (SAFISA) procedirà a la devolució de l'import pagat utilitzant la mateixa forma de pagament mitjançant la qual el Client va realitzar el mateix.

5.- NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es reserva el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es compromet a fer el possible per tramitar sempre totes les comandes, però pot haver circumstàncies excepcionals que obliguin a rebutjar la tramitació de alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació, pel que ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra discreció.

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) no serà responsable davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del web, independentment de si aquest producte hagi estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del web , o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat la Confirmació de comanda.

6.- PREU DELS PRODUCTES COMERCIALITZATS I IVA

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) indica al costat de la descripció de cada un dels productes, el preu expressat en euros.

Els preus que apareixen al costat de la descripció del producte són en qualsevol cas preus sense incloure el transport ni l'IVA.

6.1- IVA De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, s'aplicarà l'impost d'IVA per als articles venuts en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Quan el lliurament es en un altre territori fora de l'estat espanyol, s'estarà en el que disposa la legislació sobre els lliuraments intracomunitaris o extracomunitàris.

Si el comprador és una empresa que resideix en un país de la UE, la factura va sense IVA ja que es tracta d'una operació intracomunitària i l'empresa destinatària liquidarà l'impost al seu país.

Per a aquest cas serà necessari que l'empresa receptora proporcioni un número d'identificació fiscal intracomunitari.

Si el client no disposa d'un número d'identificació fiscal intracomunitari vàlid, haurà de facturar l'IVA a el tipus aplicable a Espanya.

6.2- Costos de transport:

El transport per als països de la comunitat Europea no tindrà cap cost sempre que l'import de compra sigui superior a l'import mínim de compra (150 Euros). Les franges de l'import de compra inferior al mínim de compra tindran un càrrec de transport segons la taula següent:

 

 

Comandes inferiors a 150 €

6 € de càrrec en concepte de ports

Comandes a partir de 150 €

Ports gratuïts

 

7.- LA FACTURACIÓ I EL PAGAMENT

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) remetrà al Client un correu electrònic de confirmació de comanda en el qual es recollirà tota la informació relativa a la comanda efectuada pel Client, incloent el preu total i l'adreça postal facilitada pel Client on s'efectuarà l’entrega una vegada aquest hagi realitzat el corresponent pagament.

Les passarel·les i formes de pagament disponibles per al Client són les següents: PAYPAL, TPV Virtual (VISA-MASTERCARD), TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA i BIZUM.

7.1- Passarel·les de pagament:

Les passarel·les de pagament disponibles per al Client són les següents: PAYPAL, TPV (VISA-MASTERCARD) i BIZUM.

El pagament del preu efectuat a través de les plataformes de pagament integrades en Salvador Figueras S.A. (SAFISA) serà sempre sota protocol segur SSL.

En qualsevol cas, i per tal d'acreditar la identificació, el Client haurà de confirmar que l'adreça web de la pàgina des de la que efectuï el pagament s'inicia amb "https: //."

7.2- Transferència bancària:

En el cas de pagament a través de transferència bancària, les dades del compte bancari de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) són:

TITULAR: SALVADOR FIGUERAS S.A.

BIC: BBVAESMMM

IBAN: ES37 0182 3577 5402 0211 6662

En el cas de pagament per transferència bancària i que aquesta no s'hagi formalitzat en 3 dies, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) cancel.laria la comanda.

En l'apartat "El meu compte", el Client, que s'hagi registrat degudament, podrà visualitzar tots els productes adquirits fins a aquest moment; així com, descarregar còpia de les factures de compra generades.

8.- PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Segons l'article 23 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present, seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.

Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els clients de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) de forma lliure i gratuïta.

L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet.

Tots i cadascun dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa de producte que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considera que la compra és vàlida a partir que el Client pressioni el botó de "Confirmar / pagar / OK" de la corresponent passarel·la de pagament per ell escollida o bé des del moment de la confirmació de pagament via email en el cas de transferència o ingrés a favor de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) (en el cas de pagament mitjançant transferència bancària), entenent-se que el seguiment de totes les fases de procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de contractació.

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document de comanda electrònic, en què es formalitza el present contracte. Aquest document de comanda electrònic, així com la factura de compra que es generi, seran accessibles per al Client que estigui degudament registrat des de l'àrea "El meu compte".

Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no aconsegueix la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), Salvador Figueras S.A. (SAFISA) suspendrà el procés informant el Client.

9.- L'ENTREGA DEL PRODUCTE: EL SEU PROCEDIMENT

Sense perjudici del que estableix la clàusula 4 i 5 respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es compromet a fer tot el possible per posar la comanda a disposició del Client en la direcció per aquest indicada en un termini de 24 a 72 hores laborables a comptar des del moment en què s'hagi preparat la comanda i s'hagi enviat el document electrònic de confirmació d'enviament de la comanda.

Si s'ha produït un trencament d'estoc, vacances o qualsevol circumstància per la qual la comanda hauria de demorar-se un termini prou raonable més enllà de les mitjanes de lliurament establertes, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es posarà en contacte amb el Client per informar d'aquest extrem.

El Client, un cop hagi realitzat la comanda rebrà un correu electrònic de confirmació de comanda amb el resum d'aquest, un altre correu electrònic de confirmació de pagament indicant que s'ha rebut correctament el pagament en el cas de pagament a través de transferència bancària i un altre correu electrònic de confirmació d'enviament de comanda quan la comanda hagi sortit dels nostres magatzems.

10.- INCAPACITAT O DIFICULTATS DE LLIURAMENT

A partir del moment en que la comanda estigui llesta per al seu lliurament, és responsabilitat del Client preocupar i fer tot el possible per tal de poder rebre-la. Aconsellem facilitar un horari preferent de lliurament en el moment d'efectuar la comanda o d'avisar directament a Salvador Figueras S.A. (SAFISA) amb celeritat si detecta alguna anomalia en l'enviament.

En el cas d'enviaments mitjançant DHL-TIPSA-MBE-Dachser-EUROBETA el transportista efectuarà 2 intents de lliurament.

Si fos necessari un tercer intent de lliurament, anirà a càrrec del Client.

Si la comanda fos retornada per l'agència de transports, el Client haurà d'abonar novament les despeses d'enviament si vol que es procedeixi a reenviar la comanda.

11.- DRET DE DESISTIMENT

En mèrits del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) informa els clients: el Client pot exercir el seu dret de desistiment dins el termini màxim de 14 dies hàbils des del moment de la recepció del producte.

D'acord amb el que estableix l'article 45 de Reial Decret Llei 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en què siguin adquirits productes confeccionats o manipulats d'acord amb les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Pel que fa a el procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions:

PRIMER.- El Client final ha d'informar Salvador Figueras S.A. (SAFISA) la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment en els 14 dies hàbils següents a la recepció de la comanda, tenint en compte el següent: el client que sempre s'haurà registrat prèviament, haurà d'entrar al seu compte de client i en l'apartat de "Devolucions" seguir les instruccions del producte que desitja tornar indicant el motiu en l'apartat designat a l'efecte.

SEGON.- El Client està obligat a remetre el producte empaquetat, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d'haver estat manipulat o obert, directament a la direcció de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) un cop autoritzat a l'efecte. D'acord amb la legislació aplicable, els costos de la devolució del producte i els que es derivin de l'exercici del dret de desistiment seran exclusivament a càrrec del Client. De manera que l'import reemborsat resultarà reduït per les despeses de devolució.

TERCER.- En el cas que Salvador Figueras S.A. (SAFISA) detectés qualsevol classe de manipulació o desperfecte, el producte en qüestió serà de nou remès al Client mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint el Client les corresponents despeses d'enviament.

Per a l'exercici de el dret de desistiment el client haurà de remetre el producte en la forma i estat en què va ser adquirit sense haver estat utilitzat i dins del seu embalatge, de tal manera que sigui impossible qualsevol deteriorament durant el transport, assumint per tant el Client tots els danys que puguin succeir-se en el mateix i les responsabilitats que se'n derivin.

QUART.- Tramitada la sol·licitud de desistiment, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) abonarà al Client la quantitat satisfeta per aquest (sense incloure en cap cas les despeses d'enviament i de gestió en què s'hagués incorregut) dins el termini màxim de 7 dies des del moment de la recepció del producte adquirit.

El pagament de l'esmentat import a l'Client serà efectuat per mitjà de canal utilitzat pel Client en el seu pagament inicial.

12.- GARANTIES

Els productes oferts des de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) són originals de la marca, amb garantia de fabricant i sense cap defecte; comptant tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts.

En el cas de defecte d'algun producte de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) el client ha d'informar Salvador Figueras SA (SAFISA) de la manca de conformitat en el termini d'1 mes des de la recepció del producte.

En el cas que el producte adquirit tingui alguna mena de desperfecte, el Client podrà posar-se en contacte immediatament amb el servei d'atenció a client de Salvador Figueras S.A. (SAFISA), per indicar-li el procediment de devolució del producte.

En el moment de la recepció de l'esmentat producte per Salvador Figueras S.A. (SAFISA), prèvia verificació dels possibles defectes de la mateixa, procedirà a la devolució de totes les quantitats econòmiques satisfetes o bé a la substitució del producte si el Client ho desitja.

En aquesta situació, la devolució dels productes en cap cas suposarà un cost directe per al Client.

13.- ATENCIÓ AL CLIENT

Salvador Figueras S.A. (SAFISA), posa a disposició dels clients un servei d'atenció al Client, disponible 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de 08.00 am a 13:00 pm amb el objectiu de respondre a qüestions plantejades en relació als productes, a la compra de productes oferts, i si escau a les possibles queixes.

Les vies de contacte posades a disposició són:

Telefònicament: 93 877 2010

Correu electrònic: spiral@safisa.es

14.- RESPONSABILITATS

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) està obligada a que els continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, siguin fiables, veraces i exactes, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. No obstant això, no es farà responsable d'aquelles informacions que hagin estat introduïdes, mostrades o modificades per tercers aliens al prestador.

Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, de manera que en funció dels fabricants i tintades poden variar, si bé, sempre vetllem perquè les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles a la realitat.

Les parts han de respondre de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, quedant indemne la part contrària davant de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, ia tot perjudici que es derivi d'aquestes infraccions o errors imputables a l'altra part contractant. Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d'aquest contracte.

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) no serà responsable en cas d'indisponibilitat del producte o impossibilitat de lliurament per força major, robatori o error en la comanda o dades facilitades pel Client. No obstant això, en aquests casos, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es posarà immediatament en contacte amb el Client per tal de trobar la millor solució a el cas. Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens a el control i la diligència deguda pel titular, no hi haurà lloc a indemnització de Salvador Figueras S.A. (SAFISA) al Client.

15.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

16.- CONDICIONS DE PRIVACITAT I COOKIES

A aquest contracte li són d'aplicació la Política de protecció de dades i la Política de cookies, acceptades pel client en el moment en què es registre com Usuari del Web.

17.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS, DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES.

Salvador Figueras S.A. (SAFISA) es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís tot el conjunt de condicions, termes, polítiques de privacitat i de cookies per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de l'Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

18.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre Salvador Figueras S.A. (SAFISA) i els Clients. No obstant això, en aquells casos en què la normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, Salvador Figueras S.A. (SAFISA) i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona. Pot presentar reclamacions dirigint-se a l'adreça electrònica o física assenyalada en l'apartat "atenció a client". Ens comprometem a buscar una solució amistosa al conflicte. Per a la correcta interpretació d'aquests "Termes i Condicions", es té en compte preferentment la versió redactada en l'idioma espanyol.