Teixits per a totes les franges de mercat, que engammen amb la nostra col·lecció de biaix i tapapunts.